کشور‌های پیشرفته از توسعه علمی به توسعه همه جانبه رسیدند


کشور‌های پیشرÙته از توسعه علمی به توسعه همه جانبه رسیدندبه گزارش  Ø­ÙˆØ²Ù‡ دولت Ú¯Ø±ÙˆÙ‡ سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  جلسه دیدار روسای مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور با معاون اول رییس جمهور عصر امروز (شنبه) برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به شرایط Ùعلی کشور Ùˆ محدودیت منابع Ú¯Ùت: در شرایط Ùعلی باید توسعه همه جانبه را از مسیر توسعه علمی دنبال کنیم Ùˆ همه کشور‌های پیشرÙته نیز از مسیر توسعه علمی توانسته اند به توسعه همه جانبه دست یابند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به ظرÙیت گسترده Ùˆ توانمندی پژوهشگاه‌های کشور در بخش‌های مختل٠اظهار داشت: ظرÙیت بالای ایجاد شده در این پژوهشگاه‌ها نتیجه کار Ùˆ تلاش مستمر ظر٠چند دهه گذشته است Ùˆ امروز این پژوهشگاه‌ها به مراکزی تبدیل شده اند Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ‌توانند راهکار‌های مناسب برای برون رÙت از بحران‌ها Ùˆ مشکلات کشور ارائه دهند.

ÙˆÛŒ با تاکید بر ضرورت معرÙÛŒ توانمندی‌ها Ùˆ دستاورد‌های پژوهشگاه‌های کشور به دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: باید ارتباط میان سیاست گذاران Ùˆ دستگاه‌های اجرایی با پژوهشگاه‌های کشور ایجاد شود چرا Ú©Ù‡ این پژوهشگاه‌ها هستند Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ‌توانند بخش زیادی از نیاز‌های دستگاه‌های اجرایی، کارخانه‌ها Ùˆ صنایع را مرتÙع کنند.

جهانگیری اÙزود: امروز Ú©Ù‡ در شرایط تحریم، برخی از صنایع بزرگ کشور برای تامین مواد اولیه Ùˆ قطعات مورد نیاز خود با مشکل مواجه شده اند، پژوهشگاه‌های کشور Ù…ÛŒ‌توانند با استÙاده از Ùناوری‌های نوین Ùˆ طرح‌های دانش بنیان، بسیاری از نیاز‌های این صنایع را تامین کنند.

معاون اول رییس جمهور از ابتکار تشکیل مجمع ملی توسط پژوهشگاه‌های کشور ابراز خرسندی کرد Ùˆ Ú¯Ùت: با تشکیل مجمع ملی، توانمندی Ùˆ ظرÙیت‌های پژوهشگاه‌ها هم اÙزایی پیدا کرده Ùˆ شاهد گام‌های بلندتری در راستای اهدا٠توسعه خواهیم بود.

ÙˆÛŒ با اشاره به برگزاری چندین جلسه با روسای Û±Û³ دانشگاه برتر کشور Ùˆ تبادل نظر در خصوص مهمترین مسائل Ùˆ چالش‌های پیش روی کشور خاطر نشان کرد: روسای این دانشگاه‌ها پس از تبادل نظر با دولت، کارگروه‌هایی را برای شناسایی راهکار‌های برون رÙت از مشکلات تشکیل دادند Ùˆ نتایج تحقیقات Ùˆ بررسی‌های خود را در اختیار دولت قرار دادند.

جهانگیری ادامه داد: مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور نیز Ù…ÛŒ‌تواند این رویه را دنبال کرده Ùˆ با تشکیل کارگروه‌هایی در زمینه‌های مختلÙØŒ تمرکز خود را بر مهمترین چالش‌ها Ùˆ مسائل کشور معطو٠سازد Ùˆ نتیجه تحقیقات خود را در اختیار دولت قرار دهد.

معاون اول رییس جمهور یکی از دغدغه‌های کشور را منÙÛŒ شدن رشد سرمایه گذاری Ø·ÛŒ سال‌های اخیر عنوان کرد Ùˆ Ú¯Ùت: کاهش سرمایه گذاری Ù…ÛŒ‌تواند آینده توسعه کشور را به مخاطره بیندازد Ú©Ù‡ در این زمینه پژوهشگاه‌ها Ù…ÛŒ‌توانند نقش موثری در آسیب شناسی Ùˆ حل این مشکل ایÙا کنند.

ÙˆÛŒ با تاکید بر اینکه برای غلبه بر مشکلات کشور بیش از راهکار‌های اقتصادی به راهکار‌های اجتماعی Ùˆ اÙزایش اعتماد Ùˆ امید مردم نیاز داریم، Ú¯Ùت: نقش نخبگان در بالا بردن سرمایه اجتماعی بسیار پراهمیت است Ùˆ پژوهشگاه‌ها Ù…ÛŒ‌توانند در این زمینه بسیار موثر باشند.

جهانگیری از پژوهشگاه‌های کشور به عنوان اتاق‌های Ùکر برای ارائه راهکار Ùˆ مشورت به دولت یاد کرد Ùˆ Ú¯Ùت: دولت هر Ú†Ù‡ در توان داشته باشد برای حمایت از پژوهشگاه‌ها به کار خواهد گرÙت Ùˆ نیاز‌های آنان را برطر٠خواهد کرد.

در این جلسه Ú©Ù‡ رییس سازمان Ø­Ùاظت محیط زیست Ùˆ معاون علمی Ùˆ Ùناوری رییس جمهور نیز حضور داشتند، وزیر علوم، تحقیقات Ùˆ Ùناوری با بیان اینکه در سال‌های اخیر تلاش شده است Ú©Ù‡ مراکز پژوهشی کشور به صورت گسترده Ùˆ جدی به مسائل جاری Ùˆ مشکلات کشور ورود پیدا کنند، Ú¯Ùت: توانمندی Ùˆ ظرÙیت پژوهشگاه‌های کشور بسیار بالا است Ùˆ Ù…ÛŒ‌توانند بازوی Ùکری قوی در کنار بخش اجرایی کشور باشند.

در این نشست همچنین دبیر مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور گزارشی از دستاورد‌ها Ùˆ ظرÙیت‌های Û±Ûµ پژوهشگاه کشور ارائه کرد Ùˆ Ú¯Ùت: در سال Û¹Û· تعداد اعضای هیات علمی این پژوهشگاه‌ها Û·Û¸Û¸ Ù†Ùر، تعداد شرکت‌های دانش بنیان زیرمجموعه آن‌ها Û±Û°Û¶ عدد، تعداد طرح‌های Ùناورانه Û±Û·Û¹ طرح، تعداد قرارداد‌های جاری Û³Û´Û± عدد Ùˆ تعداد مقالات علمی Û³Û±Û¶Û± مورد بوده است.


بیشتر بخوانید: آمریکا مذاکره را بر هم زد Ùˆ امروز مداÙع Ú¯Ùت‌ÙˆÚ¯Ùˆ شده است


در این جلسه روسای Û±Ûµ پژوهشگاه کشور به معرÙÛŒ حوزه Ùعالیت Ùˆ دستاورد‌های خود پرداختند Ùˆ از آمادگی برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی Ùˆ صنایع کشور در جهت رÙع نیاز‌های آنان خبر دادند.

رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی Ùˆ علوم جوی با اشاره به اعزام نخستین محقق از جمهوری اسلامی ایران به جنوبگان، این اتÙاق را یکی از دستاورد‌های این پژوهشگاه عنوان کرد Ùˆ Ú¯Ùت: پایش اسیدی شدن دریا‌های کشور از برنامه‌های در دستور کار این پژوهشگاه است.

رییس پژوهشگاه رنگ نیز گزارشی از دستاورد‌های این پژوهشگاه ارائه کرد Ùˆ Ú¯Ùت: طرح ملی تولید سبز Ùرش دستبا٠به منظور اÙزایش صادرات از جمله برنامه‌های این پژوهشگاه است.

رییس پژوهشگاه شیمی Ùˆ مهندسی شیمی هم با بیان اینکه این پژوهشگاه امکانات وسیعی در اختیار دارد Ú¯Ùت: این پژوهشگاه Ù…ÛŒ‌تواندبه عنوان قطب تولید مواد شیمیایی کشور Ùعالیت کند.

در این جلسه رییس پژوهشگاه مواد Ùˆ انرژی نیز با اشاره به ساخت نیروگاه خورشیدی به عنوان یکی از ماموریت‌های این پژوهشگاه، تولید پکیج تصÙیه Ùاضلاب به روش انعقاد الکتریکی را از جمله دستاورد‌های این بخش عنوان کرد.

جداسازی دی اکسید کربن از جریانات گازی حاصل از احتراق با استÙاده از تکنولوژی غشایی، تولید نازل کامپوزیتی Ùˆ تولید زخم پوش‌های مناسب برای انواع زخم نیز از جمله دستاورد‌های پژوهشگاه پلیمر Ùˆ پتروشیمی ایران بود Ú©Ù‡ رییس این پژوهشگاه به تشریح آن پرداخت.

رییس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی نیز از چشمه نور ایران به عنوان یکی از پروژه‌های بزرگ یاد کرد Ùˆ Ú¯Ùت: این پروژه هم اکنون در دست اجراست Ùˆ رصدخانه ملی ایران نیز از بزرگترین پروژه‌های این پژوهشگاه است Ú©Ù‡ امیدواریم هرچه زودتر نهایی شود ضمن آنکه طرح همکاری این پژوهشگاه با آزمایشگاه سرن از دستاورد‌های حاصل شده است.

رییس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک Ùˆ زیست Ùناوری هم در این جلسه حل مشکلات جامعه Ùˆ ارتقاء سلامت را از جمله برنامه‌های این پژوهشگاه معرÙÛŒ کرد Ùˆ اÙزود: یکی از دستاورد‌های ما تاسیس کلینیک ژنتیک پزشکی است Ú©Ù‡ Û´Û°Û° نوع بیماری نادر ژنتیکی را پیش از تولد شناسایی Ù…ÛŒ‌کنیم.

روسای پژوهشگاه‌ها زمین شناسی Ùˆ مهندسی زلزله، علوم Ùˆ Ùناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)ØŒ علوم انسانی Ùˆ مطالعات Ùرهنگی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مطالعات Ùرهنگی Ùˆ اجتماعی Ùˆ هواÙضا نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در پژوهشگاه خود ارائه کردند Ùˆ به تشریح دستاورد‌های حاصل شده پرداختند.

انتهای پیام/ Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *