اشعری چرا در لیست شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب نیست؟

علی اکبر اشعری با اعتقاد به لزوم تزریق ایده‌های جدید و نو به روند سیاست گذاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در لیست جدید این شورا نیست.